పన్నా

Panna Madhya Pradesh

బహుబలి గుహలు ఇవేనా ? కాదా ??

పన్నా మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వజ్రాల గనులకు చెందిన ఒక పట్టణం. ప్రపంచం మొత్తం మీద పన్నా వజ్రాలు చక్కని నాణ్యతను మరియు స్పష్టతను కలిగి ఉంటాయి. పన్నా ఇక్కడున్న నేషనల్ పార్క్ ద్వారా బాగా ప్రసిద్ధి చెందినది. దీనితో పాటుగా సమానంగా బాగా ప్రసద్ధి చెందిన ప్ర...
Panna National Park Madhya Pradesh

పన్నా నేషనల్ పార్క్, మధ్య ప్రదేశ్ !!

పన్నా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వజ్రాల గనులకు ప్రసిద్ధి చెందిన భారతీయ నగరం. ప్రపంచం మొత్తంలోనే పన్నా వజ్రాలు నాణ్యత మరియు స్పష్టత కలిగి ఉంటాయి. ప్రముఖంగా ప్రతి నెల చివరిలో జిల్...
Places Visit Panna Madhya Pradesh

పాండవుల గుహలు, జలపాతాలు !!

LATEST: గోవా గురించి మీకు తెలియని షాకింగ్ నిజాలు ! పన్నా మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వజ్రాల గనులకు చెందిన ఒక పట్టణం. ప్రపంచం మొత్తం మీద పన్నా వజ్రాలు చక్కని నాణ్యతను మరియు స్పష్టతను కలి...