అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

GD NPR PASS M G (52265) Schedule

నడచు రోజులు: All days తరగతులు: 
స్టేషన్ రాక పోక నిలుచు సమయం దూరం
1 Gonda (Mg) (GNAN) 5:30 AM 6:35 PM 0 min 0 km
2 Ganga Dham (GADM) 6:46 PM 6:48 PM 2 min 7 km
3 Bangain (BGAN) 6:58 PM 7:00 PM 2 min 16 km
4 Bisheshwarganj (BEU) 7:10 PM 7:12 PM 2 min 25 km
5 Payagpur (PDR) 7:22 PM 7:24 PM 2 min 34 km
6 Yogendra Dham H (YEAM) 7:34 PM 7:35 PM 1 min 42 km
7 Chilwariya (CLW) 7:41 PM 7:43 PM 2 min 48 km
8 Bahraich (BRK) 8:00 PM 8:05 PM 5 min 60 km
9 Risia (RS) 8:19 PM 8:21 PM 2 min 73 km
10 Matera (MT) 8:39 PM 8:41 PM 2 min 85 km
11 Nanpara Jn (NNP) 9:00 PM 9:10 PM 10 min 94 km
12 Babaganj (BBJ) 9:28 PM 9:30 PM 2 min 107 km
13 Nepalganj Road (NPR) 10:00 PM 5:30 AM 0 min 114 km
మౌస్ తో లాగిపట్టి డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దది చేయండి..