ఖండాలాపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/6
ఖండాలా డ్యూక్ నోస్
Photo Courtesy :
2/6
ఖండాలా ఫొటోలు, కార్ల మరియు భాజ గుహలు ఎండ వెలుగులలో
Photo Courtesy : Attribution : Soham Banerjee
3/6
ఖండాలా ఫొటోలు, కార్ల మరియు భాజ గుహలు దూరం నుండి
Photo Courtesy : Attribution : GeniusDevil
4/6
ఖండాలా ఫొటోలు, కార్ల మరియు భాజ గుహలు లోపలి భాగం
Photo Courtesy : Attribution : Elroy Serrao
5/6
ఖండాలా ఫొటోలు, శివాజి పార్క్, విగ్రహం
Photo Courtesy : Attribution : Sunil Gabhale
6/6
ఖండాలా ఫొటోలు, శివాజీ పార్క్, పై నుండి
Photo Courtesy :