అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

GD NPR PASS M G (52267) Schedule

నడచు రోజులు: All days తరగతులు: 
స్టేషన్ రాక పోక నిలుచు సమయం దూరం
1 Gonda (Mg) (GNAN) 5:30 AM 4:10 AM 0 min 0 km
2 Bangain (BGAN) 4:30 AM 4:32 AM 2 min 16 km
3 Payagpur (PDR) 4:52 AM 4:54 AM 2 min 34 km
4 Bahraich (BRK) 5:31 AM 5:36 AM 5 min 60 km
5 Risia (RS) 5:55 AM 5:57 AM 2 min 73 km
6 Nanpara Jn (NNP) 6:30 AM 6:35 AM 5 min 94 km
7 Babaganj (BBJ) 6:58 AM 7:00 AM 2 min 107 km
8 Nepalganj Road (NPR) 7:25 AM 5:30 AM 0 min 114 km
మౌస్ తో లాగిపట్టి డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దది చేయండి..