వెల్లూర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, మదరజయే మొహమ్మదీయ మసీద్ ఒక దృశ్యం
Photo Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
2/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, బలమతి, ఒక దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, వల్లిమలై , వల్లి మలై
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్,
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్, గోపురం
Photo Courtesy :