అంబసముద్రంపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/6
అంబ సముద్రం ఫోటోలు, పాపనాశం టెంపుల్ గోపురం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/6
అంబ సముద్రం ఫోటోలు, మున్దన్ తురాయి టైగర్ రిజర్వు టైగర్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/6
అమ్బసముద్రం ఫోటోలు, ముందనతురాయి టైగర్ రిజర్వు , ఒక పక్షి
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/6
అమ్బసముద్రం ఫోటోలు, తమిరబారని రివర్ పర్యాటకులు
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/6
అమ్బసముద్రం ఫోటోలు, అగస్త్య ఫాల్స్ ఒక దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org