కరైకల్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
కరైకల్ ఫోటోలు, కరైకల్ అమ్మయార్ టెంపుల్, బయటి దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/2
కరైకాల్ ఫోటోలు, కరైకాల్ శాండీ బీచ్ అందమైన దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org