కర్నూల్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/1
కర్నూల్ ఫోటోలు, జగన్నాధ గట్టు టెంపుల్ ప్రవేశం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org