నెల్లూరుపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/5
నెల్లూరు ఫోటోలు, లేలపట్టు బర్డ్ సంక్చురి, ఆసియన్ ఓపెన్ బిల్ల్స్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/5
నెల్లూరు ఫోటోలు, పులికాట్ లేక్, ఫిషింగ్ క్యాంపు
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/5
నెల్లూరు ఫోటోలు, పులికాట్ లేక్,తెరచాప
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/5
నెల్లూరు ఫోటోలు, పులికాట్ లేక్, పెలికాన్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/5
నెల్లూరు ఫోటోలు, పులికాట్ లేక్, వెండి మబ్బులు
Photo Courtesy : en.wikipedia.org