పాలముపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/1
పాలము ఫోటోలు, పాలము ఫోర్ట్ ఒక దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org