పెంచ్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
పెంచ్ ఫోటోలు, పెంచ్ నేషనల్ పార్క్, వైల్డ్ టైగర్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/2
సేనాపతి ఫోటోలు, మఖేల్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org