సారనాథ్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/21
సారనాథ్ ఫోటోలు, సారనాథ్ మ్యూజియం, బుద్ధ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/21
సారనాథ్ ఫోటోలు, ములగంద కుతి విహార,ఒక చక్కని దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/21
సారనాథ్ ఫోటోలు, ములగంద కుతి విహార,లోపలి దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/21
సారనాథ్ ఫోటోలు, ములగంద కుతి విహార, బుద్ధ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/21
సారనాథ్ ఫోటోలు, అశోక పిల్లర్, అశోక పిల్లర్ ఒక దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org