శ్రీకృష్ణుడు

Must Visit Five Divine Places Of Lord Krishna In India

శ్రీకృష్ణుడి ఐదు దివ్య ధామాలు !!

శ్రీకృష్ణుడు హిందూమత దేవుడు. ఈయన శ్రీమహావిష్ణువు అవతారాలలో తొమ్మిదవ అవతారం. 'కృష్ణ' అనగా నలుపు అని అర్థం. అందుకే కృష్ణుడు అంటే నలుపు రంగు కలిగిఉన్నవాడని ఐతిహ్యం. అనేక దేవాలయాల విగ్రహాలలోనూ, శిల్పాలలోనూ, చిత్రాలలోనూ, ప్రార్థనలోనూ, సాహిత్యం, పురాణాలు, క...
Lord Krishna Prem Mandir Virndavan Uttar Pradesh

రాధాకృష్ణుల ప్రేమందిరం ... బృందావనం !

LATEST: భారతదేశంలోని 10 దేవాలయాలలోని విభిన్న రకాల ఆచారాలు ప్రేమమందిరం ... భారతదేశంలో ప్రసిద్ధ హిందువుల పుణ్య క్షేత్రం. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ మధురలోని బృందావనంకు సమీపంలో కలదు. బృందావనం కు...
Holy Places Visit Govardhan Uttar Pradesh

శ్రీకృష్ణుడు పర్వతాన్ని ఎత్తిన ప్రదేశం !!

మథురకు సమీపంలో ఉన్న గోవర్ధనగిరి హిందువులకు ఒక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రము. ఒక పురాణం ప్రకారం ఈ గోవర్ధనగిరి కృష్ణుడు యొక్క దైవలీలలో భాగంగా స్వర్గం నుండి భూమి మీదకు వచ్చినది అని న...