ఆదిలాబాద్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/7
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, బాసర సరస్వతి టెంపుల్, ఒక సుందర దృశ్యం
Photo Courtesy : adilabad.ap.nic.in
2/7
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, కదం డాం, ఒక సుందర దృశ్యం
Photo Courtesy : adilabad.ap.nic.in
3/7
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, ఆదిలాబాద్ కోట,ప్రవేశ ఆర్చ్ ద్వారం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/7
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, ఆదిలాబాద్ కోట, మెట్లు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/7
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, ఆదిలాబాద్ కోట, కోట గోడలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org