అలెప్పిపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/63
Alleppey photos, Houseboats in Kerala - Backwaters of Kerala
Photo Courtesy : Basavaraj Hombli
2/63
Alleppey photos, Houseboats in Kerala - Luxury of a Houseboat
Photo Courtesy : Basavaraj Hombli
3/63
Alleppey photos, Houseboats in Kerala - Beautiful Backwaters
Photo Courtesy : Basavaraj Hombli
4/63
Alleppey photos, Houseboats in Kerala - Inside the Houseboat
Photo Courtesy : Basavaraj Hombli
5/63
అల్లెప్పి ఫోటోలు, మన్నరసాల శ్రీ నాగరాజా టెంపుల్, పాములు
Photo Courtesy : www.mannarasala.org