అమరావతి - (గుంటూరు)పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
అమరావాతి ఫోటోలు, అమరావతి స్తూప అవశేషాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/2
అమరావతి ఫోటోలు, అమరావతి స్తూపం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org