భద్రాచలంపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/5
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచలం
Photo Courtesy :
2/5
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచల రామ టెంపుల్ , దేవాలయ ప్రవేశం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/5
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచల రామ టెంపుల్ , దేవాలయ గోపురం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/5
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచల రామ టెంపుల్ , నది మరియు దేవాలయం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/5
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచల రామ టెంపుల్ , దేవాలయం లో పూజ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org