కోయంబత్తూర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/15
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, విండ్ మిల్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/15
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, వీధి
Photo Courtesy : www.wikimedia.org
3/15
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, సిన్గానల్లూర్ లేక్, పెలికన్లు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/15
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, సిన్గానల్లూర్ లేక్, లిటిల్ గ్రేబెస్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/15
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, సిన్గానల్లూర్ లేక్, పెలికన్లు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org