హుగ్లీపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/10
హూగ్లీ ఫోటోలు, హూగ్లీ ఇమంబర, ప్రేయర్ హాల్ లో ఫలకం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/10
హూగ్లీ ఫోటోలు, హూగ్లీ ఇమంబర, ప్రే యర్ హాల్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/10
హూగ్లీ ఫోటోలు, హూగ్లీ ఇమంబర, కోర్ట్ యార్డ్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/10
హూగ్లీ ఫోటోలు, హూగ్లీ ఇమంబర, కారిడార్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/10
హూగ్లీ ఫోటోలు, ఇమంబర, క్లాక్ టవర్ విండో
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org