ఇంఫాల్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/10
ఇంఫాల్ ఫోటోలు, పోలో గ్రౌండ్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/10
ఇంఫాల్ ఫోటోలు, మహిళా మార్కెట్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/10
ఇంఫాల్ ఫోటోలు, పాలస్ అఫ్ కాంగ్లా - డ్రాగన్ లు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/10
ఇంఫాల్ ఫోటోలు- పాలస్ అఫ్ కాంగ్లా
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/10
ఇంఫాల్ ఫోటోలు, పాలస్ అఫ్ కాంగ్లా గేటు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org