ఎలా చేరాలి?

రోడ్డు మార్గం జగేశ్వర్ కు సాధారణ బస్సు సేవలు సమీపంలోని స్థలాల నుండి అనుసంధానించబడింది. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని బస్సులు జగేశ్వర్ కు అల్మోర ,పితోరగర్, మరియు హాల్డ్వాని వంటి గమ్యం నుండి అందుబాటులో ఉన్నాయి.