జగేశ్వర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/1
జగేశ్వర్ ఫోటోలు, జగేశ్వర్ మహాదేవ రాళ్ల తో నిర్మించిన గుడి
Photo Courtesy : Wikipedia