మదనపల్లెపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
మదనపల్లె ఫోటోలు, మదనపల్లె ఒక సుందర దృశ్యం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/2
మదనపల్లె ఫోటోలు, హార్స్లీ హిల్స్, కొండలు
Photo Courtesy : wikitravel.org