మధురైపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/54
మదురై ఫోటోలు ,కూడళ్ అలగార్ టెంపుల్, - వైష్ణవ చిహ్నం
Photo Courtesy : Priya Radhakrishnan
2/54
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - గర్భాలయం వైపు ,
Photo Courtesy : Priya Radhakrishnan
3/54
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్, గుడి గోపురం
Photo Courtesy : Priya Radhakrishnan
4/54
మదురై ఫోటోలు ,కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - శిల్పాలు చెక్కిన గోడలు
Photo Courtesy : Priya Radhakrishnan
5/54
మదురై ఫోటోలు , కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - చెక్కిన గోడల అంచులు
Photo Courtesy : Priya Radhakrishnan