మెదక్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/7
మెదక్ ఫోటోలు, పోచారం శాంక్చురి సరస్సు దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/7
మెదక్ ఫోటోలు, పోచారం శాంక్చురి సరస్సు దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/7
మెదక్ ఫోటోలు, మెదక్ చర్చి, లోపలి దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/7
మెదక్ ఫోటోలు, మెదక్ చర్చి, ఒక దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/7
మెదక్ ఫోటోలు, ఏడుపాయల దుర్గా భవాని గుడి,
Photo Courtesy : www.wikipedia.org