నాగార్జున సాగర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/6
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, నాగార్జున సాగర్ డాం ఒక దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/6
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, ప్రవహించే డాం నీరు
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/6
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, నాగార్జున సాగర్ డాం లు
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/6
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, ఎతిపోతల వాటర్ ఫాల్స్, జలపాతాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/6
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, ఎతిపోతల వాటర్ ఫాల్స్, అందమైన జలపాతాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org