నల్గొండపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/4
నల్గొండ ఫోటోలు, రాజీవ్ పార్క్, పార్క్ లో ఒక కాలి బాట
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/4
నల్గొండ ఫోటోలు, పిల్లలమఱ్ఱి, చెట్టు కొమ్మలు, వెళ్ళు
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/4
నల్గొండ ఫోటోలు, పిల్లలమఱ్ఱి, ఆట పాటల లో పిల్లలు
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/4
నల్గొండ ఫోటోలు, లతీఫ్ శేబ్ దర్గా
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org