నిజామాబాద్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/1
నిజామాబాద్ ఫోటోలు, పురావస్తు మ్యూజియం ముందరి నుండి.
Photo Courtesy : www.nizamabad.nic.in