తవాంగ్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/10
తవాంగ్ ఫోటోలు, తవాంగ్ వార్ మెమోరియల్, దృశ్యం
Photo Courtesy : tawang.nic.in
2/10
తవాంగ్ ఫోటోలు, సెలా పాస్, ప్రవేశ దృశ్యం
Photo Courtesy : tawang.nic.in
3/10
తవాంగ్ ఫోటోలు, సెలా పాస్ సెలా పాస్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/10
తవాంగ్ ఫోటోలు, షాంగ త్సేర్ లేక్, లేక్ దృశ్యం
Photo Courtesy : tawang.nic.in
5/10
తవాంగ్ ఫోటోలు, గోర్సం చోర్తెన్, పై నుండి ఒక దృశ్యం
Photo Courtesy : tawang.nic.in