తిన్సుకియాపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
తీన్సుకియా ఫోటోలు, త్రిలింగ మందిర్ - గంటల దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/2
తీన్సుకియా ఫోటోలు, శివ ధాం - టెంపుల్ దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org