విజయవాడపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/8
విజయవాడ ఫోటోలు, ఉండవల్లి గుహలు, అందమైన రాతి టెంపుల్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/8
విజయవాడ ఫోటోలు, ఉండవల్లి గుహలు, అందమైన దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/8
విజయవాడ ఫోటోలు, ఉండవల్లి గుహలు, దేముడి విగ్రహం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/8
విజయవాడ ఫోటోలు, ప్రకాశం బరాజ్ రేజర్వాయ ర్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/8
విజయవాడ ఫోటోలు, ప్రకాశం బరాజ్ అందమైన బ్యాక్ వాటర్స్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org