వరంగల్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/6
వరంగల్ ఫోటోలు, పాఖాల్ లేక్, అందమైన సరస్సు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/6
వరంగల్ ఫోటోలు, వేయి స్తంభాల గుడి , గంట
Photo Courtesy :
3/6
వరంగల్ ఫోటోలు, వేయి స్తంభాల గుడి చెక్కిన స్తంభాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/6
వరంగల్ ఫోటోలు, వరంగల్ కోట, ప్రవేశం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/6
వరంగల్ ఫోటోలు, వరంగల్ కోట, కళాత్మక ప్రవేశ ద్వారాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org