బరేలిపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
బరైల్లీ ఫోటోలు, నాణెములు
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/2
బరైల్లీ ఫోటోలు, దర్గా ఎ అల హజరత్, వెనుక దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org