జైసల్మేర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/25
ఎడారి
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/25
జైసల్మేర్ ఫొటోలు,ఖురి శాండ్ డ్యూన్స్
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/25
జైసల్మేర్ ఫొటోలు, జైన్ దేవాలయాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/25
జైసల్మేర్ ఫొటోలు, జైన్ దేవాలయాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/25
జైసల్మేర్ ఫొటోలు, జైన్ దేవాలయాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org