కోలకతాపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/69
కొల్కతఫోతోలు,హౌరా బ్రిజ్, పైన
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/69
కోల్కతా ఫోటోలు, హౌరా బ్రిజ్ దూరం నుండి
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/69
కోల్కతా ఫోటోలు, హౌరా బ్రిజ్, స్టీమర్ దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/69
కోల్కతా ఫోటోలు, హౌరా బ్రిజ్ స్టీల్ నిర్మాణం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/69
కోల్కతా ఫోటోలు, రివర్ లో స్నానం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org