కోవలంపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/24
Kovalam photos, Thiruvallam ParasuramaSwami Temple - Karamana River
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/24
కోవలం ఫోటోలు,దూరం నుండి లైట్ హౌస్ బీచ్, సంధ్యలో
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/24
కోవలం ఫోటోలు,దూరం నుండి లైట్ హౌస్ బీచ్, సంధ్యలో
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/24
కోవలం ఫోటోలు,దూరం నుండి లైట్ హౌస్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/24
కోవలం ఫోటోలు,హవా బీచ్ పర్యాటకులు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org