నాందేడ్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/3
నాందేడ్ ఫొటోలు, హజూర్ సాహిబ్ గురుద్వారా లోపలి భాగం
Photo Courtesy : Wikipedia
2/3
నాందేడ్ ఫొటోలు, హాజూర్ సాహిబ్ గురుద్వారా, బయటి భాగం
Photo Courtesy : Wikipedia
3/3
తఖ్త్ శ్రీ హజూర్ సాహిబ్ గురుద్వారా
Photo Courtesy : Wikipedia