రిషికేశ్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/16
రిషికేశ్ ఫోటోలు, విశ్రాంతిలో ఒక సాధువు
Photo Courtesy : Debapratim Chattopadhyay
2/16
రిషికేశ్ ఫోటోలు, వైట్ వాటర్ రాఫ్టింగ్, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్
Photo Courtesy : Prashant MP
3/16
రిషికేశ్ ఫోటోలు, రిషికేశ్, ఒక నది దృశ్యం
Photo Courtesy : Prashant MP
4/16
రిషికేశ్ ఫోటోలు, రిషి కేష్, పవిత్ర నది తీరం
Photo Courtesy : Prashant MP
5/16
రిషికేశ్ ఫోటోలు, రిషి కేష్, ఒక అందమైన దృశ్యం
Photo Courtesy : Prashant MP