సతారాపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/9
సతారా ఫొటోలు, ధోసేఘర్ మనోహర జలపాతం
Photo Courtesy : Attribution : Ajit Shinde
2/9
సతారా ఫొటోలు, ధోసేఘర్ జలపాతం,
Photo Courtesy : Attribution : Ajit Shinde
3/9
సతారా ఫొటోలు, కాస్ చెరువు, కాస్ పీఠ భరూమి, పువ్వులు
Photo Courtesy : Wikipedia
4/9
సతారా ఫొటోలు, తోసేఘర్ జలపాతాలు
Photo Courtesy : Wikimedia
5/9
సతారా ఫొటోలు, కొయినా డ్యామ్ దూరం నుండి
Photo Courtesy : Wikipedia