అదూర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/16
అదూర్ ఫోటోలు, త్రిచేండి మంగళం మహాదేవ టెంపుల్, కెట్టు కాజ
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/16
అదూర్ ఫోటోలు, శ్రీనారయనపురం మహావిష్ణు టెంపుల్, పక్క నుండి
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/16
అదూర్ ఫోటోలు, పందాలం మహాదేవ టెంపుల్ , పండుగ
Photo Courtesy : www.wikipedia
4/16
అదూర్ ఫోటోలు, సెయింట్ జార్జ్ అర్తోడాక్స్ చర్చి , పండుగ
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/16
అదూర్ ఫోటోలు సెయింట్ జార్జ్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చి క్రాస్
Photo Courtesy : www.wikipedia.org