అలూవాపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/7
అలూవ ఫోటోలు, సేమినరి చర్చి, లోపలి భాగం
Photo Courtesy : www.mangalapuzha.org
2/7
అలూవ ఫోటోలు, సేమినరి చర్చి, పక్క దృశ్యం
Photo Courtesy : www.mangalapuzha.org
3/7
అలూవ ఫోటోలు, పెరియార్ నది, ఆవిర్భావం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/7
అలూవ ఫోటోలు, పెరియార్ నది, బోట్లు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/7
అలువా ఫోటోలు, 1
Photo Courtesy : en.wikipedia.org