బాదామిపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/15
బాదామి ఫొటోలు, గుహ దేవాలయాలు విష్ణు మూర్తి
Photo Courtesy : Wikipedia
2/15
బాదామి ఫొటోలు, భూతనాధ దేవాలయం
Photo Courtesy :
3/15
బాదామి ఫొటోలు,బణశంకరి దేవాలయం
Photo Courtesy :
4/15
బాదామి ఫొటోలు, మల్లిఖార్జున దేవాలయం
5/15
బాదామి ఫొటోలు, గుహ దేవాలయాలు - విష్ణు
Photo Courtesy :