భువనేశ్వర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/68
భువనేశ్వర్ ఫోటోలు, హీరాపూర్, టెంపుల్ దూర దృశ్యం
Photo Courtesy : en.m.wikipedia.org
2/68
భువనేశ్వర్ ఫోటోలు, హీరాపూర్, టెంపుల్ శిల్పాలు
Photo Courtesy : upload.wikimedia.org
3/68
భువనేశ్వర్ ఫోటోలు, హీరాపూర్, ఒక అందమైన శిల్పం
Photo Courtesy : upload.wikimedia.org
4/68
భువనేశ్వర్ ఫోటోలు, హీరాపూర్, అందమైన శిల్పం
Photo Courtesy : upload.wikimedia.org
5/68
భువనేశ్వర్ ఫోటోలు, భువనేశ్వర్ టెంపుల్స్, అందమైన టెంపుల్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org