కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ మ్యాపు

దిగువ మ్యాప్ పై ఒక ప్రదేశాన్ని కనుగొనేందుకు దాని ఆకర్షణ పై క్లిక్ చేయండి.

తప్పక చూడండి

 • సితబాణి
 • ధికలా
 • కలాగర్హ్ డ్యాం
 • కార్బెట్ వాటర్ ఫాల్
 • రివర్ రాఫ్టింగ్
 • జంగిల్ సఫారి
 • ట్రెక్కింగ్
 • ఎలిఫెంట్ రైడ్

సిఫార్సు చేయదగినది

 • సోనానది రివర్
 • సోనానది వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ
 • సోట్స్
 • సీతా బాణీ
 • గార్జియా టెంపుల్
 • ఫిషింగ్
 • మండల్ రివర్
 • కార్బెట్ మ్యూజియం
 • కోసి రివర్
 • క్యాంపు క్యారి
 • రాంనగర్
 • రాంగంగా రివర్
 • బిజ్రని
 • బైకింగ్
 • ఝిర్నా
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.