హోమ్ » ప్రదేశములు » కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ » మ్యాపు

కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ మ్యాపు

దిగువ మ్యాప్ పై ఒక ప్రదేశాన్ని కనుగొనేందుకు దాని ఆకర్షణ పై క్లిక్ చేయండి.

తప్పక చూడండి

సిఫార్సు చేయదగినది

  • సోనానది రివర్
  • సోనానది వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ
  • సోట్స్
  • సీతా బాణీ
  • గార్జియా టెంపుల్
  • ఫిషింగ్
  • మండల్ రివర్
  • కార్బెట్ మ్యూజియం
  • కోసి రివర్
  • క్యాంపు క్యారి
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.