ఫరీదాబాద్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/12
ఫరీదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, ఒంటె సవారీ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/12
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, జానపద డాన్సర్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/12
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, సంతలో ఆటలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/12
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, క్రాఫ్ట్ వర్క్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/12
ఫరిదబద్ఫోతోలు, సూరజ్ కుండ్, స్టాల్ వద్ద పర్యాటకుడు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org