గంగోత్రిపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/3
గంగోత్రి ఫోటోలు, గంగోత్రి రివర్
Photo Courtesy : Debapratim Chattopadhyay
2/3
గంగోత్రి ఫోటోలు, స్వచ్చమైన నీరు
Photo Courtesy : Debapratim Chattopadhyay
3/3
గంగోత్రి ఫోటోలు, గంగోత్రి టెంపుల్ - అందమైన టెంపుల్ దృశ్యం
Photo Courtesy : Wikipedia