ఘటి సుబ్రమణ్యపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/4
ఘాటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు, నాగ పూజ
Photo Courtesy : www.itslife.in
2/4
ఘాటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు, ముఖ ద్వారం
Photo Courtesy : www.itslife.in
3/4
ఘాటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు, నాగ విగ్రహం
Photo Courtesy :
4/4
ఘటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు - దేవాలయ ప్రవేశం
Photo Courtesy :