హజోపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
హజో ఫోటోలు, పోవా మక్కా, ముందరి దృశ్యం
Photo Courtesy : wikipedia.org
2/2
హజో ఫోటోలు, హయగ్రీవ మాధవ టెంపుల్, ప్రవేశ ద్వారం
Photo Courtesy : wikipedia.org