ఝాన్సీపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/9
ఝాన్సి ఫోటోలు, రాణి లక్ష్మిబాయి
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/9
ఝాన్సి ఫోటోలు, గణేష్ మందిర్,విగ్రహం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/9
ఝాన్సి ఫోటోలు, గణేష్ మందిర్,టెంపుల్ లోని ఆర్చ్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/9
ఝాన్సి ఫోటోలు, గణేష్ మందిర్, గణేశ విగ్రహం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/9
ఝాన్సి ఫోటోలు, సెయింట్ జుదేస్ క్షేత్రం, వెలుపలి దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org