కొట్టాయంపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/10
కొట్టాయం ఫోటోలు, తిరునక్కర మహాదేవ టెంపుల్, ముందరి భాగం
Photo Courtesy : www.thirunakkaratemple.org
2/10
కొట్టాయం ఫోటోలు, తజతంగాడి జూమ మసీదు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/10
కొట్టాయం ఫోటోలు, సెయింట్ మేరీస్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చి, పక్కనుండి
Photo Courtesy : www.keralatourism.org
4/10
కొట్టాయం ఫోటోలు, సూర్య కిరణాలు
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/10
కొట్టాయం ఫోటోలు, సెయింట్ మేరీస్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చి, పక్క దృశ్యం
Photo Courtesy : www.keralatourism.org